Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, Rpd Curier s.r.l.

Conditii  generale privind furnizarea serviciilor postale, Rpd Curier s.r.l.

Condi?ii generale privind furnizarea serviciilor po?tale S.C. RPD Curier S.R.L.


SC RPD CURIER SRL cu sediul in loc. Cluj-Napoca, str. Mehedinti, nr. 80, ap. 6, Jud. Cluj, avand numar de ordin la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca J12/383/2013 CUI:31204795, va aplica conditiile generale privind furnizarea Serviciilor Postale detaliate mai jos, in numele oricarui client sau a unui tert care are un interes asupra Trimiterii Postale, incepand din momentul in care SC RPD CURIER SRL accepta Trimiterea Postala.

Obiectul contractului
Obiectul contractului il reprezinta furnizarea urmatoarelor tipuri de servicii postale pentru care subscrisa RPD CURIER este autorizata:
1. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în greutate de pâna la 2 kg (corespondenta, imprimate)
2. Colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale în greutate de pâna la 10 kg
3. Serviciul de trimitere cu valoare declarata având ca obiect trimiteri postale în greutate de pâna la 2 kg sau colete postale în greutate de pâna la 10 kg, respectiv colete postale cu limita de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia
4. Servicii având ca obiect trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg (corespondenta, imprimate)
5. Servicii având ca obiect colete postale interne cu limite de greutate între 10 si 50 kg
6. Serviciul Ramburs
7. Serviciul Schimbare destinatie
8. Serviciul Livrare speciala
9. Serviciul Confirmare de primire
10. Serviciul Express

Partile intre care se incheie contractul
Dumneavoastra veti incheia contractul cu reprezentantii RPD CURIER sau cu oricare din companiile contractate de noi in vederea prest?rii serviciului. Prezentele Conditii protejeaza in acelasi timp pe toti cei care au contract cu noi pentru a colecta, transporta sau livra expedierea Dvs. (colaboratori RPD CURIER). RPD CURIER efectueaza serviciile solicitate de Dumneavoastra in conditiile stabilite prin „Conditiile generale de furnizare a serviciilor postale”.

Acceptarea conditiilor de furnizare a serviciilor
In momentul in care ne predati expedierea sau expedierile, Dvs. acceptati Termenii si conditiile de furnizare a Serviciilor Postale, atat pentru Dvs. cat si pentru alta persoanã care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (nota de transport).
Nici un angajat RPD CURIER , agent, subcontractor si nimeni altcineva nu are autoritatea sa denunte sau modifice in vreun fel oricare din termenii si conditiile acestui contract sau sã faca o promisiune in numele nostru. In cazul in care Dvs. ne incredintati o expediere insotita de instruciuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, RPD CURIER nu va fi tinut raspunzator pentru aceste instructiuni.

Conditiile de acceptare a trimiterilor postale
Acest capitol face referire la regulile pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterea postala pentru incheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale.
1. Trimiterea postala nu poate depasii greutatea de 50 de kg si dimensiuile de 50x50x100cm
2. Ambalarea trimiterilor postale trebuie sa corespunda naturii, greutatii si formei continutului, sa fie opaca si sa nu permita vizualizarea continutului in vederea pastrarii secretului corespondentei.
Sunt excluse de la colectare, sortare, transport ?i livrare urmatoarele trimitiri postale:
• Trimiterile care con?in bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs: ex arme, munitii, material toxic/inflamabil/exploziv, substante stupefiante.
• Trimiteri ale c?ror ambalaje prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunurilor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunurilor moravuri, daca se depun neambalate.
• Trimiteri ale c?ror ambalaje prezint? etichete sau inscriptii vechi indepartate.
• Trimiteri care con?in bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri.
• Trimiteri care con?in bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale.
3. Completarea datelor de identificare se va face respectand urmatoarele criterii: numele/denumirea expeditorului, adresa expeditorului, datele de contact ale expeditorului sa fie completate lizibil, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale iar numele/denumirea destinatarului, adresa completa a acestuia, numele persoanei de contact, sa fie completate lizibil, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale. Continutul trimiterii po?tale, alte informatii utile pe care expeditorul le considera necesare si de existenta carora societatea subscrisa nu are cunostinta, vor trebui inscrise, de asemenea, pe ambalajul trimiterii postale.
4. Trimiterea postala poate fi preluata chiar daca nu are inscrise pe ambalaj numele/denumirea sau adresa expeditorului. Exceptie de la aceste prevederi face obiectul serviciului Ramburs, in care preluarea trimiterii postale este conditionata de corectitudinea si completarea tuturor datelor de identificare atat a exepeditorului cat si a destinatarului. Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate subscrisei.
5. Trimiterile postale vor fi marcate cu marca comerciala a societatii RPD Curier SRL, iar cele care fac obiectul serviciului “Express” vor fi marcate suplimentar cu inscriptia “Express”.
6. Numarul minim de trimiteri postale al unui utilizator este de 1 unitate per comanda.
7. In cazul in care sunt admise trimiteri postale care nu respecta prevederile continute de pct. 2, deoarece subscrisa a fost informata in prealabil in mod eronat de catre expeditor cu privire la continutul acestora, RPD Curier SRL este exonerat de orice raspundere privitoare la continutul trimiterilor postale. De asemenea RPD Curier SRL isi rezerva dreptul de a refuza trimiterile postale care nu corespund criteriilor prezentate la pct. 2, respectiv nu corespund din punct de vedere al ambalajului si/sau al continutului.
8. Trimiterile postale sunt livrate de catre RPD Curier SRL in mun. Cluj-Napoca si zona metropolitana a mun. Cluj-Napoca prin mijloace proprii. Livrarea trimiterilor postale pe intreg teritoriul Romaniei se va face prin intermediul subcontratorilor in baza contractelor incheiate cu acestia.
9. Calitatea de reprezentant al expeditorului se va face in baza oricarui document justificativ ( C.I, imputernicire, etc)
10. Limita maxima a Rambursului este de 4.500 lei, iar pentru serviciul cu Valoare Declarata limita maxima admisa este de 10.000 lei.
11. Moneda admisa in vederea prestarii tuturor servicilor postale pentru care subscrisa este autorizata este RON.
12. Modalitatea de plata a servicilor postale furnizate de catre RPD Curier se realizeaza in ron, fie numerar fie prin virament bancar, in baza facturilor respectiv a chitantelor emise de subscrisa.

Subscrisa nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala depus? închis? deoarece secretul trimiterilor postale este inviolabil, retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile legi.

Conditii de calitate pe care le indeplineste RPD Curier SRL.
Respectarea timpilor de livrare, astfel timpii de livrare nu vor depasi:
1. In cazul trimiterilor postale in greutate de pana la 2 kg (corespondenta, imprimante), trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg (corespondenta, imprimate), colete postale cu greutatea de pân? la 50 kg: 24 ore in aceeasi localitate, respectiv 72 de ore intre resedinte de judet si interjudetean sau intre oricare alte doua localitati.
2. In cazul serviciului cu Valoare Declarata: 24 ore in aceeasi localitate, respectiv 72 de ore intre resedinte de judet si interjudetean sau intre oricare alte doua localitati
3. In cazul serviciului Express: 12 ore in aceeasi localitate, 24 ore intre resedinte de judet si intrajudetean, respectiv 36 ore de ore intre oricare alte doua localitati. De asemenea, subscrisa va elibera catre expeditor un document de inregistrare care atesta data si ora depunerii, in cazul acestui serviciu.
4. In cazul serviciului Livrare speciala: 48 ore in aceeasi localitate, respectiv 120 ore intre resedinte de judet si intrajudetean sau intre oricare alte doua localitati. De asemenea, subscrisa are obligatia sa predea trimiterea postala inregistrata conform cu indicatiile expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala, ori privind ordinea de predare, daca exista mai multi destinatari, in cazul acestui serviciu.
5. In cazul serviciului Schimbare destinatie: 48 ore in aceeasi localitate, respectiv 120 ore intre resedinte de judet si intrajudetean sau intre oricare alte doua localitati. De asemenea, subscrisa are obligatia sa procedeze la predarea trimiterii postale catre un alt destinatar decat cel indicat intial de catre expeditor sau catre o alta adresa decat cea inscrisa pe trimiterea postala, precum si la oprirea predarii trimiterii postale, daca expeditorul solicita in mod clar aceasta in termenul convenit contractual, in cazul acestui serviciu.
6. In cazul serviciului Confirmare de primire: 24 ore in aceeasi localitate, respectiv 72 ore intre resesdinte de judet si intrajudetean sau intre oricare alte doua localitati. De asemenea, subscrisa are obligatia sa predea catre expeditor dovada privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, in termen maxim de 5 zile, in cazul serviciului Confirmare de primire. In acest caz, predarea trimiterii postale se va face numai sub conditia ca destinatarul sa semneze formularul tipizat utilizat in acest scop de catre societatea RPD Curier SRL.
7. In cazul serviciului Ramburs: 24 ore in aceeasi localitate, respectiv 72 ore intre resedinte de judet si intrajudetean sau intre oricare alte doua locaalitati. De asemenea, subscrisa are obligatia sa incaseze, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarata de expeditor, si sa o transmita ulterior expeditorului, in termen maxim de 3 zile, in cazul acestui serviciu.

RPD Curier va asigura secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai.
Va informa de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc).

Raspunderea contractuala a societatii RPD Curier SRL
Societatea subscrisa raspunde de conformitatea servicilor furnizate catre utilizatori in conditiile prevazute de legislatia in materie si in baza contractele incheiate cu utilizatorii.
Astfel, RPD Curier SRL raspunde pentru paguba pricinuita in conditiile enumerate mai jos, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar.

Societatea RPD Curier S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale interne dupa cum urmeaza:
a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:
1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livr?rii la destinatar;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului, cand a omis incasarea rambursului de la destinatar;
4. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.
c) in caz de predare cu intarziere a trimiterii postale, in cadrul serviciului Express:
1. cu jumatate din tariful trimiterii postale, pentru o intarziere de 1 pana la 3 ore;
2. cu intreg tariful trimiterii postale, pentru o intarziere mai mare de 3 ore
d) in caz de predare cu intarziere a trimiterii postale, in cazul celorlalte servicii, respectiv in cadrul serviciilor : trimiterilor postale in greutate de pana la 2 kg (corespondenta, imprimante), trimiteri postale în greutate mai mare de 2 kg (corespondenta, imprimate), colete postale cu greutatea de pân? la 50 kg, cu Valoare Declarata, Livrare speciala, Schimbare destinatie:, Confirmare de primire, Ramburs :
1. cu intregul tarif al trimiterii postale, astfel cum acesta a fost stabilit de catre parti in baza contractului de prestari servicii incheiat de catre acestia sau in lipsa contractului in conformitate cu tarifele standard practicate de catre societatea RPD Curier SRL
La sumele rezultate din aplicarea dispozitiilor prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare, care curge din momentul introducerii reclamatiei sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.
In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.
In caz de pierdere, furt sau distrugere totala, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.
In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.
Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despagubesc.
Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

Societatea RPD Curier SRL este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:
• paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
• destinatarul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;
• trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
• paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Termenul de pastrare a trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului
Termenul de pastrare a trimiterilor postale mentionate mai sus este de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea societatii RPD Curier S.R.L., dup? expirarea termenului de pastrare.
Trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului, vor fi pastrate in vederea predarii, cu conditia avizarii prealabile a acestora, pentru o perioada de 10 zile.

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor
Reclamatia poate fi formulate atat de catre expeditor cat si de catre destinatar.
Reclamatia poate fi trimisa prin intermediul postei electronice (e-mail: contact@rpdcurier.ro) ori prin alt mijloc care asigura transmiterea exacta si completa a reclamatiei, la adresele de contact ale societatii subscrise mentionate in preambul.
Reclamatia va fi redactata obligatoriu in scris si va cuprinde urmatoarele date:
1. Datele de contact complete si corecte ale expeditorului (in cazul in care acestea sunt cunoscute);
2. Datele de contact complete si corecte ale destinatarului (in cazul in care acestea sunt cunoscute);
3. Data la care a fost prezentata trimiterea postala;
4. Tipul serviciului ales;
5. Mentiuni suplimentare cu privire la trimiterea postala, daca este cazul
6. Scurta descriere a incidentului care face obiectul prezentei reclamatii;
Reclamatia completa comunicata catre RPD Curier SRL va fi de indata inregistrata in Registrul de sesizari si reclamatii, comunicandu-se persoanei care a formulat contestatia numarul de inregistrare, prin orice mijloc care asigura trasmiterea acestuia.
Termenul in care se poate formula reclamatia este de 6 luni si se calculeaz? de la data depunerii trimiterii postale. Toate reclamatiile primite dupa expirarea termenului prevazut mai sus nu vor fi luate in considerare.
Toate reclamatiile vor fi solutionate de catre Directorul General al RPD Curier S.R.L., pe baza probelor puse la dispozitie de catre personalul societatii, persoana care a formulat reclamatia sau orice alta persoana interesata. Orice mijloc de proba este acceptat in solutionarea reclamatiilor si nici o dovada utila nu va fi exclusa.
Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile de la primirea reclamatiei, rezultatul solutionarii fiind comunicat imediat persoanei care a formulat reclamatia.
In cazul in care reclamatiile sunt gasite intemeiate se va proceda la rambursari sau/si compensari, potrivit raspunderii contractuale a RPD Curier SRL., platile urmand a se efectua catre persoana prejudiciata care a formulat reclamatia, în numerar sau prin virament in contul indicat de catre aceasta, in termen de cel mult 30 de zile de la solu?ionarea reclama?iei.
In cazul in care reclamatia adresata catre subscrisa nu a fost solutionata in mod sadisfacator, sau nu s-a raspuns in termenul prevazut , utilizatorul in cauza poate inainta in termen de un an de la data depunerii trimiteri postale , o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii proceduriii de plangere prealabile sau o cerere de chemare in judecata instantelor competente in materie, inroducerea cererii de chemare in judecata nefiind conditionata de indeplinirea procedurii plangerii la autoritatea de reglementare competenta.